Europinės maisto paramos dalinimas Birželio 22 d. – Birželio 30 d.

 

PIRMADIENIS – 9.00 – 13.30

TREČIADIENIS – 9.00 – 13.30

PENKTADIENIS – 9.00 – 13.30

 

ANTRADIENIS – 13.30 – 18.00

KETVIRTADIENIS – 13.30 – 18.00

 

MAISTO PRODUKTAI:     

Greito paruošimo avižų košė su džiovintais vaisiais – 1 vnt.                               

Kvietiniai miltai – 1 vnt.                                                                                                   

Makaronai – 1 vnt.                                                                                                            

Kiaulienos konservai – 1 vnt.                                                                                          

Vištienos konservai – 1 vnt.                                                                                             

Pienas UAT – 1 vnt.

Cukrus – 1 vnt.

Konservuota šiupininė sriuba – 1 vnt.

Avižiniai sausainiai su šokolado gabaliukais – 1 vnt.

Konservuoti žalieji žirneliai – 1 vnt.

 

HIGIENA:               

Skystas skalbiklis -1

Muilas –  1

Dantų pasta – 1

Šampūnas – 1

MAISTO PRODUKTAI BUS IŠDUODAMI TIK PATEIKUS ORIGINALIUS DOKUMENTUS.

VISI ES PARAMOS GAVĖJAI, ATSIIMANT PARAMĄ, TURI DĖVĖTI APSAUGINES VEIDO KAUKES.

Lie­tu­vos Rau­do­na­sis Kry­žius: nau­ji sa­va­no­riai la­bai lau­kia­mi Skie­pi­ji­mo cen­tre

Aly­tu­je vie­šė­jo Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos ge­ne­ra­li­nė sek­re­to­rė Kris­ti­na Mei­dė. Vos prieš ke­le­tą mė­ne­sių ge­ne­ra­li­nės sek­re­to­rės pa­rei­gas pra­dė­ju­si ei­ti K.Mei­dė į Dzū­ki­jos sos­ti­nę at­vy­ko su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus veik­la, lan­kė­si Skie­pi­ji­mo cen­tre, kur ben­dra­vo su čia dir­ban­čiais sa­va­no­riais.

 

Ge­ne­ra­li­nė sek­re­to­rė K.Mei­dė ne­gai­lė­jo gra­žių žo­džių Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­riui ir jo sek­re­to­rei Al­do­nai Tu­raus­ky­tei. Anot jos, šis sky­rius ga­lė­tų bū­ti pa­vyz­džiu ki­tiems Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos pa­da­li­niams. Sky­rius iš­si­ski­ria veik­lų ap­im­ti­mi, jos ne­su­sto­jo ir pra­si­dė­jus pan­de­mi­jai, kai dar­bo ran­kų pri­trū­ko dėl ko­vi­di­nių iš­šū­kių.

„Pan­de­mi­jos me­tu sa­va­no­rių gre­tos pa­gau­sė­jo. Gruo­džio pra­džio­je Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­ja vie­šai krei­pė­si, kvies­da­ma žmo­nes skir­ti sa­vo lai­ką ir tap­ti sa­va­no­riais, nes ša­lį iš­ti­ko kri­zė ir rei­kia pa­gal­bos – me­di­ci­nos sis­te­ma per­krau­ta, dau­ge­lis me­di­kų sir­go ar­ba izo­lia­vo­si. At­si­lie­pė 1000 sa­va­no­rių, pra­džio­je dau­giau did­mies­čių gy­ven­to­jų, 80 proc. – Vil­niu­je, pas­kui pri­si­jun­gė ir ki­ti mies­tai. Aly­tus yra vie­nas iš tų pa­vyz­džių, kur tu­ri­me ir gau­sias sa­va­no­rių gre­tas, ir vyk­do­me sa­vo re­gu­lia­rias veik­las, ku­rių ne­ga­lė­jo­me ap­leis­ti dėl pan­de­mi­jos, tai ir vie­ni­šų sen­jo­rų prie­žiū­ra, mais­to pa­ra­mos da­li­ji­mas, ir ki­tos veik­los. Šiuo me­tu Aly­tu­je su­bū­rė­me 50 žmo­nių gru­pę, ku­rie pa­de­da vak­ci­na­ci­jo­je“, – sa­ko K.Mei­dė.

Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus sek­re­to­rė A.Tu­raus­ky­tė pa­sa­ko­ja, kad veik­lų sa­va­no­riams pan­de­mi­jos me­tu at­si­ra­do la­bai daug ir įvai­rių – į pa­gal­bą te­ko sku­bė­ti vi­sur, kur trū­ko ran­kų. Sa­va­no­riai bu­dė­jo Karš­čia­vi­mo kli­ni­ko­je, S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, kur ne tik li­go­nius pri­žiū­rė­jo, bet ir snie­gą nu­kas­ti pa­dė­jo.

Rau­do­na­sis Kry­žius įstei­gė CO­VID-19 pa­veik­tų­jų pa­gal­bos cen­trą, tei­kė įvai­rias pa­slau­gas. Pra­si­dė­jus re­gist­ra­ci­jai skie­pi­ji­mui, Aly­tu­je sa­va­no­riai prie te­le­fo­no pra­lei­do 2 tūkst. 500 va­lan­dų, o kiek­vie­nas po­kal­bis su sen­jo­rais tru­ko nuo tri­jų iki 5 mi­nu­čių ir il­giau. Šiuo me­tu sa­va­no­rių veik­la ypač svar­bi Skie­pi­ji­mo cen­tre, čia kas­dien pa­mai­no­mis dir­ba 7 sa­va­no­riai po ke­tu­rias va­lan­das.

Pa­sak A.Tu­raus­ky­tės, di­džiau­sias iš­šū­kis yra at­ei­nan­ti va­sa­ra ir dar­bo tę­si­mas vak­ci­na­ci­jos cen­tre. La­bai lau­kia­mi nau­ji sa­va­no­riai, nes abi­tu­rien­tams ir stu­den­tams pra­si­de­da įtemp­tas aka­de­mi­nis lai­kas, kaž­kas juos tu­rės pa­keis­ti. Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­riai Aly­tu­je – įvai­raus am­žiaus ir spe­cia­ly­bių žmo­nės, pra­de­dant 14–16 me­tų moks­lei­viais ir bai­giant įmo­nių va­do­vais, vi­si jie ran­da lai­ko ir bū­dų, kaip pri­si­dė­ti prie veik­lų.

„Kvies­čiau vi­sus, ku­rie tu­ri va­lan­dą ki­tą lai­ko, ku­rį ga­lė­tų pa­au­ko­ti ge­riems dar­bams, pri­si­dė­ti prie sa­va­no­rių. Bū­ti sa­va­no­riu la­bai ge­ras jaus­mas, nes ne tik duo­di, bet ir gau­ni – ne­pa­pras­tas jaus­mas ge­rus dar­bus da­rant. La­bai no­rė­jo­me at­va­žiuo­ti į Aly­tų, o vė­liau lan­ky­si­mės ir ki­tuo­se mies­tuo­se, kad gy­vai iš­reikš­tu­me pa­ra­mą ir pa­dė­ką sa­va­no­riams, la­bai džiau­giuo­si, kad Lie­tu­vo­je yra daug to­kių pi­lie­tiš­kų žmo­nių. Taip pat džiau­giuo­si, kad Aly­tu­je yra žmo­nių, ku­rie re­gu­lia­riai sa­va­no­ria­vo ir iki ši­to sun­kaus pe­ri­odo, o da­bar pa­de­da Skie­pi­ji­mo cen­tre, kur tik­rai la­bai rei­kia pa­gal­bos. Len­kiu gal­vą ir sa­kau nuo­šir­džiai ačiū Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­riams, ku­rie pa­de­da sun­kiu sa­vo mies­tui ir ša­liai lai­ko­tar­piu“, – kal­bė­jo K.Mei­dė.

 

Dzūkijos TV ir Alytaus naujienų informacija

Europinės maisto paramos dalinimas Balandžio 23 d. – Balandžio 29 d.

 

EUROPINĖS MAISTO PARAMOS

DALINIMAS VYKS SANDĖLIUOSE, ESANČIUOSE PRAMONĖS G. 31,

BALANDŽIO 23 D. – BALANDŽIO 29 D.,

           

 

SANDĖLIŲ DARBO LAIKAS:

 

PIRMADIENIS

TREČIADIENIS – 9.00 – 13.30

PENKTADIENIS

 

ANTRADIENIS – 13.30 – 18.00

KETVIRTADIENIS – 13.30 – 18.00

 

MAISTO PRODUKTAI:                          

Greito paruošimo avižų košė su džiovintomis uogomis – 1 vnt.  

Rapsų aliejus – 1 vnt.                                                                           

Grikių kruopos – 1 vnt.                                                                                                    

Kiaulienos konservai – 1 vnt.                                                                                         

Vištienos konservai – 1 vnt.                                   

Saldintas sutirštintas pienas – 1 vnt.

Keptos pupelės pomidorų padaže – 1 vnt.

Konservuota raugintų agurkų sriuba – 1 vnt.

Kvietiniai miltai – 1 vnt.

Konservuoti žalieji žirneliai – 1 vnt.

 

MAISTO PRODUKTAI BUS IŠDUODAMI TIK PATEIKUS ORIGINALIUS DOKUMENTUS.

VISI ES PARAMOS GAVĖJAI, ATSIIMANT PARAMĄ, TURI DĖVĖTI APSAUGINES VEIDO KAUKES.

 

Padėka savanoriams

Dėkojame LRKD savanoriams už pagalbą Alytaus miesto gyventojų vakcinacijoje! Mūsų miesto gyventojai žavisi Jūsų kantrybe, geranoriškumu ir atsakingu požiūriu į pavestą darbą.
AČIŪ IR SĖKMĖS JUMS VISIEMS!

Visus norinčius prisijungti prie savanorių komandos, kviečiame registruotis darbo laiku tel.:8-315-51548, arba kreiptis el. paštu alytus@redcross.lt

https://www.redcross.lt/lietuvos-raudonasis-kryzius-kviecia-savanorius-padeti-savo-miestams-vakcinacijos-metu

 

Padėka Alytaus Rotary klubui

Dėkojame Alytaus Rotary klubui už paramą ir parodytą dėmesį mūsų organizacijai ir jos savanoriams. Ačiū, kad prisidedate prie mūsų pastangų padėti pandemijos paliestiems Alytaus regiono gyventojams. Tikimės, kad ir ateityje surasime vieni kitus, darant gerus darbus mūsų bendruomenei ir mūsų šaliai.

 

Europinės maisto paramos dalinimas Vasario 26 d. – Kovo 4 d.

 

EUROPINĖS MAISTO PARAMOS

DALINIMAS VYKS SANDĖLIUOSE, ESANČIUOSE PRAMONĖS G. 31,

VASARIO 26 D. – KOVO 4 D.,

PAPILDOMA KOVO 9 D.

 

SANDĖLIŲ DARBO LAIKAS:

 

PIRMADIENIS – 9.00 – 13.30

TREČIADIENIS – 9.00 – 13.30

PENKTADIENIS – 9.00 – 13.30

 

ANTRADIENIS – 13.30 – 18.00

KETVIRTADIENIS – 13.30 – 18.00

 

MAISTO PRODUKTAI:     

Greito paruošimo avižų košė su džiovintais vaisiais – 1 vnt.

Makaronai – 1 vnt.                                                                              

Ryžių kruopos – 1 vnt.                                                                                                    

Kiaulienos konservai – 1 vnt.                                                                                        

Vištienos konservai – 1 vnt.                                  

UAT pienas – 1 vnt.

Baltasis cukrus – 1 vnt.

Konservuota šiupininė sriuba– 1 vnt.

 

HIGIENOS PREKĖS:           

Vienkartinės medicininės kaukės 3 vnt.

 

 

MAISTO PRODUKTAI BUS IŠDUODAMI TIK PATEIKUS ORIGINALIUS DOKUMENTUS.

VISI ES PARAMOS GAVĖJAI, ATSIIMANT PARAMĄ, TURI DĖVĖTI APSAUGINES VEIDO KAUKES.