Lie­tu­vos Rau­do­na­sis Kry­žius: nau­ji sa­va­no­riai la­bai lau­kia­mi Skie­pi­ji­mo cen­tre

Aly­tu­je vie­šė­jo Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos ge­ne­ra­li­nė sek­re­to­rė Kris­ti­na Mei­dė. Vos prieš ke­le­tą mė­ne­sių ge­ne­ra­li­nės sek­re­to­rės pa­rei­gas pra­dė­ju­si ei­ti K.Mei­dė į Dzū­ki­jos sos­ti­nę at­vy­ko su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus veik­la, lan­kė­si Skie­pi­ji­mo cen­tre, kur ben­dra­vo su čia dir­ban­čiais sa­va­no­riais.

 

Ge­ne­ra­li­nė sek­re­to­rė K.Mei­dė ne­gai­lė­jo gra­žių žo­džių Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­riui ir jo sek­re­to­rei Al­do­nai Tu­raus­ky­tei. Anot jos, šis sky­rius ga­lė­tų bū­ti pa­vyz­džiu ki­tiems Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos pa­da­li­niams. Sky­rius iš­si­ski­ria veik­lų ap­im­ti­mi, jos ne­su­sto­jo ir pra­si­dė­jus pan­de­mi­jai, kai dar­bo ran­kų pri­trū­ko dėl ko­vi­di­nių iš­šū­kių.

„Pan­de­mi­jos me­tu sa­va­no­rių gre­tos pa­gau­sė­jo. Gruo­džio pra­džio­je Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­ja vie­šai krei­pė­si, kvies­da­ma žmo­nes skir­ti sa­vo lai­ką ir tap­ti sa­va­no­riais, nes ša­lį iš­ti­ko kri­zė ir rei­kia pa­gal­bos – me­di­ci­nos sis­te­ma per­krau­ta, dau­ge­lis me­di­kų sir­go ar­ba izo­lia­vo­si. At­si­lie­pė 1000 sa­va­no­rių, pra­džio­je dau­giau did­mies­čių gy­ven­to­jų, 80 proc. – Vil­niu­je, pas­kui pri­si­jun­gė ir ki­ti mies­tai. Aly­tus yra vie­nas iš tų pa­vyz­džių, kur tu­ri­me ir gau­sias sa­va­no­rių gre­tas, ir vyk­do­me sa­vo re­gu­lia­rias veik­las, ku­rių ne­ga­lė­jo­me ap­leis­ti dėl pan­de­mi­jos, tai ir vie­ni­šų sen­jo­rų prie­žiū­ra, mais­to pa­ra­mos da­li­ji­mas, ir ki­tos veik­los. Šiuo me­tu Aly­tu­je su­bū­rė­me 50 žmo­nių gru­pę, ku­rie pa­de­da vak­ci­na­ci­jo­je“, – sa­ko K.Mei­dė.

Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus sek­re­to­rė A.Tu­raus­ky­tė pa­sa­ko­ja, kad veik­lų sa­va­no­riams pan­de­mi­jos me­tu at­si­ra­do la­bai daug ir įvai­rių – į pa­gal­bą te­ko sku­bė­ti vi­sur, kur trū­ko ran­kų. Sa­va­no­riai bu­dė­jo Karš­čia­vi­mo kli­ni­ko­je, S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, kur ne tik li­go­nius pri­žiū­rė­jo, bet ir snie­gą nu­kas­ti pa­dė­jo.

Rau­do­na­sis Kry­žius įstei­gė CO­VID-19 pa­veik­tų­jų pa­gal­bos cen­trą, tei­kė įvai­rias pa­slau­gas. Pra­si­dė­jus re­gist­ra­ci­jai skie­pi­ji­mui, Aly­tu­je sa­va­no­riai prie te­le­fo­no pra­lei­do 2 tūkst. 500 va­lan­dų, o kiek­vie­nas po­kal­bis su sen­jo­rais tru­ko nuo tri­jų iki 5 mi­nu­čių ir il­giau. Šiuo me­tu sa­va­no­rių veik­la ypač svar­bi Skie­pi­ji­mo cen­tre, čia kas­dien pa­mai­no­mis dir­ba 7 sa­va­no­riai po ke­tu­rias va­lan­das.

Pa­sak A.Tu­raus­ky­tės, di­džiau­sias iš­šū­kis yra at­ei­nan­ti va­sa­ra ir dar­bo tę­si­mas vak­ci­na­ci­jos cen­tre. La­bai lau­kia­mi nau­ji sa­va­no­riai, nes abi­tu­rien­tams ir stu­den­tams pra­si­de­da įtemp­tas aka­de­mi­nis lai­kas, kaž­kas juos tu­rės pa­keis­ti. Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­riai Aly­tu­je – įvai­raus am­žiaus ir spe­cia­ly­bių žmo­nės, pra­de­dant 14–16 me­tų moks­lei­viais ir bai­giant įmo­nių va­do­vais, vi­si jie ran­da lai­ko ir bū­dų, kaip pri­si­dė­ti prie veik­lų.

„Kvies­čiau vi­sus, ku­rie tu­ri va­lan­dą ki­tą lai­ko, ku­rį ga­lė­tų pa­au­ko­ti ge­riems dar­bams, pri­si­dė­ti prie sa­va­no­rių. Bū­ti sa­va­no­riu la­bai ge­ras jaus­mas, nes ne tik duo­di, bet ir gau­ni – ne­pa­pras­tas jaus­mas ge­rus dar­bus da­rant. La­bai no­rė­jo­me at­va­žiuo­ti į Aly­tų, o vė­liau lan­ky­si­mės ir ki­tuo­se mies­tuo­se, kad gy­vai iš­reikš­tu­me pa­ra­mą ir pa­dė­ką sa­va­no­riams, la­bai džiau­giuo­si, kad Lie­tu­vo­je yra daug to­kių pi­lie­tiš­kų žmo­nių. Taip pat džiau­giuo­si, kad Aly­tu­je yra žmo­nių, ku­rie re­gu­lia­riai sa­va­no­ria­vo ir iki ši­to sun­kaus pe­ri­odo, o da­bar pa­de­da Skie­pi­ji­mo cen­tre, kur tik­rai la­bai rei­kia pa­gal­bos. Len­kiu gal­vą ir sa­kau nuo­šir­džiai ačiū Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­riams, ku­rie pa­de­da sun­kiu sa­vo mies­tui ir ša­liai lai­ko­tar­piu“, – kal­bė­jo K.Mei­dė.

 

Dzūkijos TV ir Alytaus naujienų informacija

Posted in Naujienos.