LRKD Alytaus skyriaus savanoriai lankėsi pietų Lietuvos regiono pabėgėlių stovyklose

Š.m. liepos 21 d. LRKD stebėtojų grupė kartu su grupe LRKD Alytaus skyriaus savanorių lankėsi pietų Lietuvos regiono pabėgėlių stovyklose. Apsilankymo metu buvo renkama informacija apie pabėgėlių poreikius, teikiama psichologinė pagalba, dalinama humanitarinė parama, teikiamos aprūpinimo būtinaisiais produktais ir medikamentais paslaugos.Tą dieną LRKD atstovai apsilankė Druskininkų, Kabelių, Kapčiamiesčio pasienio užkardų ir Kapčiamiesčio miestelio pabėgėlių centre.

Senjorų stovykloje – geros emocijos ir puikus laikas drauge

Trys dešimtys Alytaus miesto senjorų turiningai leidžia laiką Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus organizuojamoje senjorų stovykloje „Mano puikioji vasara“. Šiandien „Carpe diem“ restorano lauko terasoje arbatą gurkšnojančius ir desertus ragaujančius senjorus aplankė Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Susitikimo metu senjorai su miesto vadovu dalijosi stovyklos įspūdžiais, džiaugėsi jų laukiančia išvyka į Palangą, domėjosi Alytaus miesto aktualijomis.

Anot Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus sekretorės Aldonos Turauskytės, visą mėnesį truksiančios  stovyklos tikslas – karantino metu izoliaciją patyrusiems senyvo amžiaus žmonėms suteikti kuo daugiau gerų emocijų.

„Šios stovyklos metu stengiamės senjorams padovanoti kuo daugiau gerų emocijų ir sudaryti sąlygas kuo daugiau bendrauti. Norime tarsi padaryti atvirkštinį efektą – kad žmonės, prisimindami šiuos metus nesakytų, kad jie buvo blogi, o atvirkščiai – jog kaip tik jie buvo geri, juk po karantino senjorai buvo stovykloje, susipažino su naujais žmonėmis, keliavo, susitiko su miesto meru ir panašiai“, – apie stovyklą pasakoja A. Turauskytė.

Stovyklos metu senjorams buvo surengta ekskursija po Alytaus miestą, o artimiausiu metu garbaus amžiaus alytiškių laukia apsilankymas kino teatre „Dainava“. Senjorai taip pat dalyvaus individualiose psichologo konsultacijose ir kartu su Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistais sportuos Alytaus miesto stadione.

„Stovyklos dalyviai vyks  ir į  Palangą. Norime, kad senjorai pajustų kurorto šurmulį. Praeisime J. Basanavičiaus gatve, prie jūros stebėsime saulėlydį, eisime pietauti į keturių žvaigždučių viešbučio restoraną“, – apie planuojamą kelionę į Palangą pasakoja Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus sekretorė. Ji džiaugiasi, kad išskirtinei senjorų vakarienei Palangoje pavyko rasti rėmėjų, kurie mielai sutiko tokiu būdu pradžiuginti garbaus amžiaus vienišus alytiškius.

Tarp stovyklos dalyvių yra ir tokių, kurie per visą savo gyvenimą nėra matę jūros, tad kelionė į Palangą jiems taps džiugiu ir įsimintinu gyvenimo įvykiu.

 

Alytaus miesto savivaldybės komunikacijos skyriaus informacija

Vasaros stovykla senjorams – „Mano puikioji vasara“

Kviečiame senjorus ir savanorius į vasaros stovyklą „Mano puikioji vasara“

Jei esi senjoras, jautiesi vienišas, ateik į Alytaus Raudonojo Kryžiaus organizuojamą vasaros stovyklą, kuri vyks liepos mėnesį. Visi norintieji pabendrauti ar susirasti naujų draugų skambinkite tel. 8-315-51548.

 

Europinės maisto paramos dalinimas Birželio 22 d. – Birželio 30 d.

 

PIRMADIENIS – 9.00 – 13.30

TREČIADIENIS – 9.00 – 13.30

PENKTADIENIS – 9.00 – 13.30

 

ANTRADIENIS – 13.30 – 18.00

KETVIRTADIENIS – 13.30 – 18.00

 

MAISTO PRODUKTAI:     

Greito paruošimo avižų košė su džiovintais vaisiais – 1 vnt.                               

Kvietiniai miltai – 1 vnt.                                                                                                   

Makaronai – 1 vnt.                                                                                                            

Kiaulienos konservai – 1 vnt.                                                                                          

Vištienos konservai – 1 vnt.                                                                                             

Pienas UAT – 1 vnt.

Cukrus – 1 vnt.

Konservuota šiupininė sriuba – 1 vnt.

Avižiniai sausainiai su šokolado gabaliukais – 1 vnt.

Konservuoti žalieji žirneliai – 1 vnt.

 

HIGIENA:               

Skystas skalbiklis -1

Muilas –  1

Dantų pasta – 1

Šampūnas – 1

MAISTO PRODUKTAI BUS IŠDUODAMI TIK PATEIKUS ORIGINALIUS DOKUMENTUS.

VISI ES PARAMOS GAVĖJAI, ATSIIMANT PARAMĄ, TURI DĖVĖTI APSAUGINES VEIDO KAUKES.

Lie­tu­vos Rau­do­na­sis Kry­žius: nau­ji sa­va­no­riai la­bai lau­kia­mi Skie­pi­ji­mo cen­tre

Aly­tu­je vie­šė­jo Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos ge­ne­ra­li­nė sek­re­to­rė Kris­ti­na Mei­dė. Vos prieš ke­le­tą mė­ne­sių ge­ne­ra­li­nės sek­re­to­rės pa­rei­gas pra­dė­ju­si ei­ti K.Mei­dė į Dzū­ki­jos sos­ti­nę at­vy­ko su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus veik­la, lan­kė­si Skie­pi­ji­mo cen­tre, kur ben­dra­vo su čia dir­ban­čiais sa­va­no­riais.

 

Ge­ne­ra­li­nė sek­re­to­rė K.Mei­dė ne­gai­lė­jo gra­žių žo­džių Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­riui ir jo sek­re­to­rei Al­do­nai Tu­raus­ky­tei. Anot jos, šis sky­rius ga­lė­tų bū­ti pa­vyz­džiu ki­tiems Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos pa­da­li­niams. Sky­rius iš­si­ski­ria veik­lų ap­im­ti­mi, jos ne­su­sto­jo ir pra­si­dė­jus pan­de­mi­jai, kai dar­bo ran­kų pri­trū­ko dėl ko­vi­di­nių iš­šū­kių.

„Pan­de­mi­jos me­tu sa­va­no­rių gre­tos pa­gau­sė­jo. Gruo­džio pra­džio­je Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­ja vie­šai krei­pė­si, kvies­da­ma žmo­nes skir­ti sa­vo lai­ką ir tap­ti sa­va­no­riais, nes ša­lį iš­ti­ko kri­zė ir rei­kia pa­gal­bos – me­di­ci­nos sis­te­ma per­krau­ta, dau­ge­lis me­di­kų sir­go ar­ba izo­lia­vo­si. At­si­lie­pė 1000 sa­va­no­rių, pra­džio­je dau­giau did­mies­čių gy­ven­to­jų, 80 proc. – Vil­niu­je, pas­kui pri­si­jun­gė ir ki­ti mies­tai. Aly­tus yra vie­nas iš tų pa­vyz­džių, kur tu­ri­me ir gau­sias sa­va­no­rių gre­tas, ir vyk­do­me sa­vo re­gu­lia­rias veik­las, ku­rių ne­ga­lė­jo­me ap­leis­ti dėl pan­de­mi­jos, tai ir vie­ni­šų sen­jo­rų prie­žiū­ra, mais­to pa­ra­mos da­li­ji­mas, ir ki­tos veik­los. Šiuo me­tu Aly­tu­je su­bū­rė­me 50 žmo­nių gru­pę, ku­rie pa­de­da vak­ci­na­ci­jo­je“, – sa­ko K.Mei­dė.

Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus sek­re­to­rė A.Tu­raus­ky­tė pa­sa­ko­ja, kad veik­lų sa­va­no­riams pan­de­mi­jos me­tu at­si­ra­do la­bai daug ir įvai­rių – į pa­gal­bą te­ko sku­bė­ti vi­sur, kur trū­ko ran­kų. Sa­va­no­riai bu­dė­jo Karš­čia­vi­mo kli­ni­ko­je, S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, kur ne tik li­go­nius pri­žiū­rė­jo, bet ir snie­gą nu­kas­ti pa­dė­jo.

Rau­do­na­sis Kry­žius įstei­gė CO­VID-19 pa­veik­tų­jų pa­gal­bos cen­trą, tei­kė įvai­rias pa­slau­gas. Pra­si­dė­jus re­gist­ra­ci­jai skie­pi­ji­mui, Aly­tu­je sa­va­no­riai prie te­le­fo­no pra­lei­do 2 tūkst. 500 va­lan­dų, o kiek­vie­nas po­kal­bis su sen­jo­rais tru­ko nuo tri­jų iki 5 mi­nu­čių ir il­giau. Šiuo me­tu sa­va­no­rių veik­la ypač svar­bi Skie­pi­ji­mo cen­tre, čia kas­dien pa­mai­no­mis dir­ba 7 sa­va­no­riai po ke­tu­rias va­lan­das.

Pa­sak A.Tu­raus­ky­tės, di­džiau­sias iš­šū­kis yra at­ei­nan­ti va­sa­ra ir dar­bo tę­si­mas vak­ci­na­ci­jos cen­tre. La­bai lau­kia­mi nau­ji sa­va­no­riai, nes abi­tu­rien­tams ir stu­den­tams pra­si­de­da įtemp­tas aka­de­mi­nis lai­kas, kaž­kas juos tu­rės pa­keis­ti. Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­riai Aly­tu­je – įvai­raus am­žiaus ir spe­cia­ly­bių žmo­nės, pra­de­dant 14–16 me­tų moks­lei­viais ir bai­giant įmo­nių va­do­vais, vi­si jie ran­da lai­ko ir bū­dų, kaip pri­si­dė­ti prie veik­lų.

„Kvies­čiau vi­sus, ku­rie tu­ri va­lan­dą ki­tą lai­ko, ku­rį ga­lė­tų pa­au­ko­ti ge­riems dar­bams, pri­si­dė­ti prie sa­va­no­rių. Bū­ti sa­va­no­riu la­bai ge­ras jaus­mas, nes ne tik duo­di, bet ir gau­ni – ne­pa­pras­tas jaus­mas ge­rus dar­bus da­rant. La­bai no­rė­jo­me at­va­žiuo­ti į Aly­tų, o vė­liau lan­ky­si­mės ir ki­tuo­se mies­tuo­se, kad gy­vai iš­reikš­tu­me pa­ra­mą ir pa­dė­ką sa­va­no­riams, la­bai džiau­giuo­si, kad Lie­tu­vo­je yra daug to­kių pi­lie­tiš­kų žmo­nių. Taip pat džiau­giuo­si, kad Aly­tu­je yra žmo­nių, ku­rie re­gu­lia­riai sa­va­no­ria­vo ir iki ši­to sun­kaus pe­ri­odo, o da­bar pa­de­da Skie­pi­ji­mo cen­tre, kur tik­rai la­bai rei­kia pa­gal­bos. Len­kiu gal­vą ir sa­kau nuo­šir­džiai ačiū Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­riams, ku­rie pa­de­da sun­kiu sa­vo mies­tui ir ša­liai lai­ko­tar­piu“, – kal­bė­jo K.Mei­dė.

 

Dzūkijos TV ir Alytaus naujienų informacija

Europinės maisto paramos dalinimas Balandžio 23 d. – Balandžio 29 d.

 

EUROPINĖS MAISTO PARAMOS

DALINIMAS VYKS SANDĖLIUOSE, ESANČIUOSE PRAMONĖS G. 31,

BALANDŽIO 23 D. – BALANDŽIO 29 D.,

           

 

SANDĖLIŲ DARBO LAIKAS:

 

PIRMADIENIS

TREČIADIENIS – 9.00 – 13.30

PENKTADIENIS

 

ANTRADIENIS – 13.30 – 18.00

KETVIRTADIENIS – 13.30 – 18.00

 

MAISTO PRODUKTAI:                          

Greito paruošimo avižų košė su džiovintomis uogomis – 1 vnt.  

Rapsų aliejus – 1 vnt.                                                                           

Grikių kruopos – 1 vnt.                                                                                                    

Kiaulienos konservai – 1 vnt.                                                                                         

Vištienos konservai – 1 vnt.                                   

Saldintas sutirštintas pienas – 1 vnt.

Keptos pupelės pomidorų padaže – 1 vnt.

Konservuota raugintų agurkų sriuba – 1 vnt.

Kvietiniai miltai – 1 vnt.

Konservuoti žalieji žirneliai – 1 vnt.

 

MAISTO PRODUKTAI BUS IŠDUODAMI TIK PATEIKUS ORIGINALIUS DOKUMENTUS.

VISI ES PARAMOS GAVĖJAI, ATSIIMANT PARAMĄ, TURI DĖVĖTI APSAUGINES VEIDO KAUKES.